Danh sách địa điểm tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà thi đấu Phú Thọ, 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

  • 01 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 02838665157