Phúc Long Coffee and Tea

Phúc Long Kiosk Quang Vinh, Tổ dân phố Quang Vinh , Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Tổ dân phố Quang Vinh , Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • 02871001968

Phúc Long Kiosk Độc Lập, Tổ dân phố Độc Lập , Thị trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Tổ dân phố Độc Lập , Thị trấn Thanh Lãng, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • 02871001968

Phúc Long Kiosk DT 305, Đường DT305 , Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Đường DT305 , Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • 02871001968

Phúc Long Kiosk Phương Viên, Tổ dân phố Phương Viên , Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Tổ dân phố Phương Viên , Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • 02871001968

Phúc Long Kiosk Bắc Cường, Thôn Bắc Cường , Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Thôn Bắc Cường , Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • 02871001968

Phúc Long Kiosk Tân Chiền, Tổ dân phố Tân Chiền , Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Tổ dân phố Tân Chiền , Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • 02871001968

Phúc Long Kiosk Đồi Thông, Thôn Đồi Thông , Thị trấn Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Thôn Đồi Thông , Thị trấn Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • 02871001968